Διοικητικό Συμβουλίου

Ο Όμιλος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο έτη, με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Οι σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους Τάξεως, Αντισφαίρισης, Μπριτζ, Έργων και Συντήρησης, Δημοσίων Σχέσεων και Εντευκτηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει βοηθούς των Εφόρων από τα μέλη του Ομίλου, σε απεριόριστο αριθμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου για το έτος 2023 συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος Αθανασόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Χειμαριός Χρήστος
Γενικός Γραμματέας  

Σκάρπα Ελένη

Ταμίας Χειμαριός Χρήστος
Εφ. Τάξεως Παπαναστασίου Γιώργος
Εφ. Αντισφαίρισης   Βλαβιανός Ιάσων 
Εφ. Έργων & Συντήρησης Γρηγορόπουλος Γρηγόρης
Εφ. Εντευκτηρίου  Ελένη Σκάρπα
 Εφ. Μπριτζ Καβαλάρης Κώστας
 Εφ. Δημόσιων Σχέσεων  Αστρεινίδης Άγγελος